Információs szám
06 70 421 5445
Bejelentkezés
 • Céginformáció
 • Székhely
  3561 Felsőzsolca, Mikszáth Kálmán utca 4.

 • Levelezési cím
  3527 Miskolc, Zsolcai kapu 34. A/102. iroda

 • Telefon
  +36 70 421 5445

 • Fax
  -

 • E-mail
  info@vantagealkusz.hu

 • Ügyvezető
  Weisz József

 • Adószám
  25470015-2-05

 • Cégjegyzékszám
  05-09-028573


VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁROK BEJELENTÉSE
Utolsó módosítás: 2017.03.23
Teendők a kár helyszínén
A káresemény felfedezése után győződjön meg arról, hogy közvetlen életveszély nem áll-e fönn.
Ha feltételezhetően személyi sérülés történt, a legfontosabb feladat a segélyszolgálat (mentők, tűzoltók) értesítése.

Épületben, ingóságban keletkezett károk esetén tegye meg a szükséges lépéseket a károk súlyosbodása ellen. Életét, egészségét soha ne veszélyeztesse! Kérjük, hogy a károsodott vagyontárgyak állapotában a kárfelvétel időpontjáig, de legalább a kárbejelentéstől számított 5. napig ne változtasson. Amennyiben nagyobb mértékű változtatás miatt lényeges körülmények tisztázása lehetetlenné vált, a biztosító fizetési kötelezettsége nem áll fenn. Természetesen a kár enyhítése mindenki számára fontos. Ezért kérjük, pl.: csőtörés es- etén a víz szivárgását, ömlését szíveskedjék megszüntetni, de a szemléig ne falazza be a felbontott falrészt! Készítsen előzetes leltárt a károsodott, eltűnt vagyontárgyakról.
 
Hivatalos szervek, hatóságok értesítése
Tűz, robbanás, villámcsapás esetén a tűzoltókat mindenképpen - még az időközben eloltott tűzről is - értesíteni kell (a 105-ös számon). A tűzoltóságtól „hatósági bizonyítvány"-t kell igényelni, melynek eredeti példányát a végleges kárrendezéshez a biztosítóhoz el kell juttatni. Az okirat kiadása általában kb. 30 napot vesz igénybe.
 
Betöréses lopás, rablás, rongálás, szabadban tárolt vagyontárgyak vandalizmus, sporteszköz lopás, besurranás, trükkös lopás, kórházi lopás, iskolai lopás, napkollektor-, napelem-, hőszivattyú, sírkő vandalizmus és lopás, autó poggyász lopás károkat az illetékes rendőrkapitányságon jelentse be személyesen vagy telefonon (a 107-es, vagy 112-es számon). A későbbi viták megelőzésére ajánlatos a bejelentés és az első ijedtség után a lakást tételesen átvizsgálni és a rendőrségen írásos feljelentés-kiegészítést vagy pótfeljelentést tenni. Ennek 1 példányát kérjük a biztosítási kárbejelentéshez csatolni. Ha betét-könyveket, értékpapírokat tulajdonítottak el öntől, azonnal zároltassa a kifizetést és indítsa meg a hirdetményi eljárást.
 
Biztosító értesítése
A káreseményt a bekövetkezése után minél előbb, legkésőbb az észlelésétől számított 2 munkanapon belül jelentse be a biztosítónak. Baleseti, egészségbiztosítási eseményt és a szolgáltatási igényt a biztosítási esemény bekövetkeztétől de legkésőbb az arról való tudomás- szerzéstől számított 15 napon belül írásban kell a biztosítónak bejelenteni. Amennyiben ennek elmulasztása miatt lényeges körülmények, pl. a biztosítási esemény bekövetkezése, annak ideje és oka, a keletkezett kár mértéke - kideríthetetlenekké válnak, a biztosító kötelezettsége nem áll be.
 
A kárt a következő módokon jelentheti be a biztosítónak:
 1. személyesen: a biztosító bármely ügyfélszolgálatán,
 2. telefonon: a kárbejelentés menüpont alatt megtalálja a biztosítók elérhetőségeit
 3. interneten: a kárbejelentés menüpont alatt megtalálja a biztosítók felületeit
 4. levélben a biztosítónak tértivevényesen megküldve
Akár szóban, akár írásban teszi meg a bejelentést, az alábbi adatok szükségesek:
 • a szerződés/kötvény száma, amelynek a szolgáltatását szeretné igényelni
 • Szerződő/biztosított/károsult személyi adatai (név, cím, telefonszám)
 • a káresemény helye, ideje, rövid leírása
 • a kár becsült összege, a kár által érintett vagyontárgyak tételes részletezése, pontos kárleírás (pl. beázott falsíkok területe), ingóságok felsorolása
 • írásos bejelentésnél dátum és aláírás

Helyszíni szemle, dokumentumok
A bejelentést követően 5 munkanapon belül jelentkezik önnél a biztosító kárszakértője telefonon, távirati értesítéssel vagy személyesen. A kárszemle időpontjának meghatározásakor igyekszik az ön igényét figyelembe venni, de kérjük megértését, ha ez az időpont túlnyomórészt munkaidőre esik. A helyszíni szemlén jegyzőkönyv készül, melynek egy másolata önt illeti. Ha a kárszakértő ezt nem adja át, kérjük, hívja fel rá a figyelmét.

Annak érdekében, hogy a biztosítási esemény okozta károkat minél előbb megtérítsék, a biztosító a bejelentett kárigény (szolgáltatási igény) elbírálásához a jogalap és a összegszerűség körében jogosult bekérni, beszerezni és ellenőrizni az alábbi dokumentumokat:
 
Jogalap vizsgálata
 • A biztosítási esemény bekövetkezési körülményeinek és következményeinek tisztázásához szükséges iratok (a biztosított és a biz- tosítási eseménnyel érintett más személy nyilatkozata a biztosítási esemény körülményeiről, az ezt tartalmazó jegyzőkönyvek másota),
 • Amennyiben a biztosítási eseménnyel vagy az annak alapjául szolgáló körülménnyel kapcsolatban rendőrségi, közigazgatási, vagy más hatósági eljárás indult, az eljárás során keletkezett, illetőleg az eljárás anyagának részét képező iratok (büntető eljárásban és sza- bálysértési eljárásban meghozott jogerős határozat csak abban az esetben, ha az a kárigény (szolgáltatási igény) benyújtásakor már rendelkezésre áll)
 • A biztosítási szerződés által előírt feltételek teljesülését bizonyító dokumentumok, illetőleg a biztosító jogosult ellenőrizni a kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség érdekében tett intézkedések megvalósulását 

Kár- és költségigények (szolgáltatási igény) vizsgálata

Épületkárnál
 • tételes javítási, helyreállítási számla, árajánlat, költségvetés, kivitelezővel kötött szerződés, az okozó elismerő nyilatkozata (leáz- tatáskor)
 • törött üveg helyreállítási számlája

Ingósági kárnál
 • típus és eredetigazoló okmány (eredeti beszerzési számla, garancialevél), műszaki leírás, fotó, amennyiben rendelkezésére áll
 • ingósági kárbejelentő részletező (kirendeltségeinken vagy a kárszakértőtől szerezhetik be)
 • vállalkozásoknál: leltár (kár előtti, kár utáni) vállalkozók kárbejelentő részletezője (nyomtatvány), beszerzési számlák, szállítólevelek
 
Felelősségi kárnál: károkozó elismerő nyilatkozata.
 
Egyéb károk esetében
 • a csőtörés következtében elszenvedett vízveszteség igazolásához a szerződéses vízszolgáltató által a biztosított ingatlan címére kiál- lított számlák, a kár észlelésétől számított 1 évre visszamenőleg
 • ebtartói felelősségbiztosítás esetén, amennyiben gépjárműben keletkezett kár állatorvosi igazolás a biztosított kutya gépjárművel való ütközése során bekövetkezett sérüléséről vagy elpusztulásáról
 • fűtés kimaradás biztosítás esetén a távhő- vagy gázszolgáltató igazolása a szolgáltatás szüneteltetéséről
 • munkanélküliségi díjátvállalás esetén a hitelt érdemlő munkáltatói igazolás a szerződés megkötésekor fennállt munkavégzésre irá- nyuló jogviszonyról, munkavégzésre irányuló jogviszony megszüntetésére irányuló okirat, és az illetékes magyar munkaügyi köz- pont igazolását a álláskeresők nyilvántartásába vételéről.

A biztosító a kár- és költségigény tárgyában a felsorolt dokumentumokon felül jogosult bekérni, beszerezni és felhasználni a keletkezett szakvéleményeket, jegyzőkönyveket, fényképeket, szerződéseket, továbbá a biztosító megismerheti - a jogosult titoktartás alóli felmentő és az adatbekéréshez szükséges meghatalmazása alapján - a kárigény elbíráláshoz szükséges egészségügyi adatokat tartalmazó iratokat.   A biztosított illetve a károsult jogosult a károk és költségek egyéb okmányokkal, dokumentumokkal történő igazolására, a bizonyítás általános szabályai szerint annak érdekében, hogy követelését érvényesíthesse.

Ha a biztosító részéről a kárbejelentés kézhezvételétől számított 5. munkanapon belül nem történik meg a kár megszemlélése, akkor ön intézkedhet a javításról vagy a megsérült vagyontárgy(ak) helyreállításáról. A fel nem használt, illetve kiselejtezett alkatrészeket, berendezéseket és egyéb vagyontárgyakat további 30 napig változatlan állapotban meg kell őrizni.

Ön vagy a biztosító kérheti a kár okának és összegének független szakértő által történő megállapítását. A független szakértő költségét a megbízó viseli.
 
Kárkifizetés
A kárkifizetés a jogalap és az összegszerűség elbírálásához szükséges legutolsó okirat biztosítóhoz történő beérkezését követő 15. napon esedékes.

Javítási, helyreállítási, újraépítési költségeket a biztosító az építkezés ütemében, annak folyamatos figyelemmel kísérése mellett téríti. A Szerződőt, biztosítottat a helyreállítás, javítás, újraépítés során folyamatos tájékoztatási és együttműködési kötelezettség terheli a biztosító felé.

A kárkifizetés történhet a kárkifizetésre jogosult személy igénye szerint
 • postai átutalással lakáscímre,
 • banki átutalással az ön által megadott bankszámlára.
Ha kétség merül fel a Szerződő (biztosított), illetőleg az általa megjelölt kedvezményezett pénzfelvételi jogosultságát illetően, a biztosító a szolgáltatási összeg kifizetéséhez kérheti a pénzfelvételi jogosultság hitelt érdemlő igazolását. Ha a kárrendezési eljárás során megállapítást nyert, hogy a biztosítási esemény bekövetkezett, a jogalap tisztázott, a biztosító előleget folyósíthat.
 
Károk megtérülése
Ha a biztosított vagyontárgy megkerül, arra a biztosított igényt tarthat, ebben az esetben azonban a biztosító által kifizetett összeget vissza kell fizetnie. Ha a biztosító szolgáltatása előtt megkerült vagyontárgyak a biztosítási esemény következtében megrongálódtak és Ön még nem pótolta azokat, a megkerült vagyontárgyakat köteles átvenni. A biztosító kötelezettsége az értékcsökkenés, illetve a javítási költségek térítésére korlátozódik.

Amennyiben a biztosító a kárt megtérítette, őt illetik meg azok a jogok, amelyek a biztosítottat illetnék meg a kárért felelős személlyel szemben, kivéve, ha ez a biztosítottal közös háztartásban élő hozzátartozó.
 
Felelősségbiztosítás esetén a biztosított a biztosítási szerződés megkötésével - a biztosító által az önrészesedést meghala- dóan teljesített összeg erejéig - a biztosítóra engedményezi azon személyekkel szembeni kártérítési követelését, akik te- vékenységére visszavezethetően a biztosító jelen szerződés alapján kártérítést fizetett és vállalja, hogy támogatja a biztosítót a kártérítési igény érvényesítésében. A kártérítési követelés engedményezésére tekintettel a biztosítót illetik meg azok a jogok, amelyek a biztosítottat illették meg a kárért felelős személlyel szemben. Az engedményezés tényéről a kárért felelős személyt, mint kötelezettet a biztosító értesíti, és a biztosítási kötvénnyel, továbbá  jelen  feltétellel  igazolja  az  engedmé- nyezés megtörténtét.

Elévülés
A biztosítási szerződésből eredő igények általában az esedékességtől számított egy év alatt évülnek el.
Minden jog fenntartva © 2013 Vantage Alkusz Kft
Készítette: SK Trend Kft
Verzió:
Utolsó frissítés: 2023.10.03