Információs szám
06 70 421 5445
Bejelentkezés
 • Céginformáció
 • Székhely
  3561 Felsőzsolca, Mikszáth Kálmán utca 4.

 • Levelezési cím
  3527 Miskolc, Zsolcai kapu 34. A/102. iroda

 • Telefon
  +36 70 421 5445

 • Fax
  -

 • E-mail
  info@vantagealkusz.hu

 • Ügyvezető
  Weisz József

 • Adószám
  25470015-2-05

 • Cégjegyzékszám
  05-09-028573


Üzletszabályzat
Utolsó módosítás: 2021.03.10
1. ALKALMAZÁSI KÖR

A Vantage Alkusz Kft. és az Ügyfél közötti kapcsolat alapja a kölcsönös üzleti bizalom. Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) azokat a rendelkezéseket foglalja magába, melyeket alkalmazni kell, amennyiben az Ügyfél a Vantage Alkusz Kft.-n, mint biztosítási alkuszon keresztül kezdeményez, vagy köt biztosítást. 
 
2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Az ÁSZF-ben megjelenő fogalmak az Ügyféllel kötött megbízási szerződésre vonatkozó fogalmak egységes értelmezését szolgálja.
a)         Alkusz: A Vantage Alkusz Kft., amely a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 398. §-a szerinti független biztosításközvetítő.
b)         Biztosító: az Ügyfél biztosítási igényei és preferenciái alapján az Alkusz által összehasonlított biztosító részvénytársaság, szövetkezet, egyesület, vagy harmadik országbeli biztosító magyarországi fióktelepe közül az, amelyik felé az Ügyfél az Alkuszon keresztül biztosítási szerződés megkötésére szóló ajánlatot vagy a már meglévő szerződés módosítására, megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot tesz, illetve amellyel az Ügyfél az Alkuszon keresztül biztosítási szerződést köt.
c)         Biztosítási titok: A biztosító, viszontbiztosító vagy biztosításközvetítő jogosult kezelni ügyfeleinek azon biztosítási titoknak minősülő adatait, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges.
d)         Biztosításközvetítő - valamennyi, az Alkusz részére munkaviszony, megbízási-, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján biztosításközvetítést végző természetes személy.
e)         Biztosítási szerződés - az Alkusz közreműködésével kezdeményezett és megkötött vagy az Alkusz biztosításközvetítői kezelésében lévő biztosítási szerződés.
f)          Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy -közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy
g)         Hírlevél - olyan, a regisztrált Ügyfeleink részére, azok előzetes hozzájáruló nyilatkozata alapján küldött marketing célú elektronikus levél, amelyben az Alkusz tájékoztatást küld aktuális ajánlatairól, új termékeiről, a biztosítóváltás lehetőségeiről, nyereményjátékairól, továbbá a biztosításközvetítői tevékenységével és egyéb más tevékenységével (pl. utazásközvetítés, hirdetési szolgáltatás) kapcsolatos szolgáltatásai bővítéséről.
h)         Megbízási Szerződés - az Alkusszal a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel kötött alkuszi megbízás és meghatalmazás, mely egyebek mellett az Ügyfél által kezdeményezett biztosítási szerződés megkötésében, biztosítási szerződések kezelésében, és az Ügyfél biztosítási díjfizetési kötelezettségének a teljesítésében való biztosításközvetítői közreműködésre terjed ki magában az alkuszi megbízási és meghatalmazási szerződésben, illetve az ÁSZF-ben meghatározott részletes szabályok szerint.
i)          Megbízó: az Alkuszon keresztül biztosítási szerződés megkötését kezdeményező azon személy, aki az Alkusszal a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel megbízási szerződést kötött. Az ügyfél a biztosítási szerződés megkötésén túl annak módosítását és megszüntetését is kezdeményezheti, illetve a biztosítási szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb megbízást is adhat.
 
3. AZ ALKUSZ JOGÁLLÁSA ÉS KÖZVETÍTŐI MINŐSÉGE

(1) Alkusz adatai:
Név: Vantage Alkusz Kft.
Székhely: 3530 Miskolc, Sarolta utca 14.
Cégjegyzékszám: 05-09-028573
Adószám: 25470015-2-05
Felügyeleti nyilvántartási szám: 25470015
Regisztrációs szám: 216121091092 (www.mnb.hu)
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-112204/2017
Önállóan képviseli: Weisz József
(2)        Az Alkusz a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) értelmében független biztosításközvetítő, amely az ügyféllel kötött szerződés alapján, az ügyfél megbízásából jár el, előkészíti a biztosítási szerződés megkötését, tevékenysége kiterjedhet - az ügyfél képviseletében - a szerződés megkötésére, a megbízó igényeinek érvényesítésében történő közreműködésre.
(3)        Az Alkusz a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt működő gazdálkodó szervezet. A nyilvántartás, illetve az Alkusz által foglalkoztatott biztosításközvetítő személyek nyilvános adatai a Magyar Nemzeti Bank honlapján a „Piaci szereplők keresése” menüpontban ellenőrizhető (http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/piaci-szereplok-keresese ).
(4)        Az Alkusz minősített befolyással biztosítóban nem rendelkezik, illetve sem biztosító sem annak anyavállalata minősített befolyással az Alkuszban nem rendelkezik. Az Alkusz az életbiztosítási és nem életbiztosítási ágak valamennyi ágazatba tartozó biztosítási termékek közvetítésére jogosult, továbbá jogosult a Megbízótól kapott és a biztosítót megillető biztosítási díjat a jogszabály által biztosított esetekben átvenni és külön ügyfélszámlán (letéti számlán) kezelni.
(5)        Az Alkusz nem tekinthető a Biztosító képviselőjének, ezért a Biztosító nevében jognyilatkozatot nem tehet és nincs felhatalmazása a Megbízó biztosítási szerződésekkel kapcsolatos jognyilatkozatainak a Biztosító nevében való joghatályos fogadására, így különösen a Biztosítási Szerződés felmondásának elfogadására sem. Nem tekinthető az Alkusz a Biztosító képviselőjének azokban az esetekben sem, mikor az Alkusz egyes biztosítói ügyrendi jellegű feladatok ellátását – a Biztosítóval kötött megállapodása alapján – átvállalja. A Megbízó fenti nyilatkozatai a Biztosítóval szemben a Biztosító szervezeti egységéhez való beérkezéssel válnak joghatályossá, az Alkusz tudomásszerzése nem tekinthető a Biztosító tudomásszerzésének.
 
4. A MEGBÍZÓ BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEI

(1)        A Megbízó köteles a megbízási szerződés létrejöttéhez, módosításához vagy megszüntetéséhez szükséges és az Alkusz által igényelt adatokat megadni.
(2)        A Megbízó köteles a biztosítási szerződésben szereplő adat, vagy nyilatkozatok vonatkozásában bekövetkezett változásokat legkésőbb a változás bekövetkeztét követő 5 napon belül bejelenteni az Alkusz felé.
(3)        A Megbízó teljeskörű felelősséggel tartozik az Alkusszal akár írásban, akár elektronikusan közölt adatok valóságtartalmáért.
(4)        Amennyiben a Megbízó bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az emiatt bekövetkezett károkért az Alkusz felelősséggel nem tartozik.
 
5. A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

(1)        Az Alkusz a megbízási szerződés megkötését megelőzően felméri a Megbízó biztosítási igényeit és kockázati viszonyait, elemzi a biztosítótársaságok termékeit, illetve az ügyfél és az Alkusz közötti erre vonatkozó külön megállapodás alapján biztosításközvetítői körben szaktanácsot ad.
(2)        A Megbízó igényeinek ismeretében az Alkusz, a biztosítótársaságokat azok szakmai, kárrendezési és adminisztratív felkészültségük, valamint díjajánlatuk és biztosítási feltételei alapján versenyezteti.
(3)        Az Alkusz szakmai tapasztalata és biztosításszakmai szempontokat figyelembe véve a feltárt biztosítási igényeknek legmegfelelőbbnek ítélt biztosítói ajánlatot kínálja a Megbízó felé.
(4)        Az Alkusz segítséget nyújt a Megbízó számára a biztosító és a Megbízó között létrejövő biztosítási szerződés végleges feltételrendszerének a kialakításában.
(5)        A megbízási szerződés a mindenkor hatályos, irányadó magyar jogszabályoknak és az ÁSZF szabályainak megfelelően, magyar nyelven kialakított szerződés.
(6)        A megbízási szerződés abban az esetben minősül írásba foglalt szerződésnek, amennyiben a Megbízó az arra tett ajánlatot aláírva, postai úton, szkennelve elektronikus úton vagy faxon megküldte, vagy azt személyesen az Alkusz ügyfélszolgálati elérhetőségén vagy Biztosításközvetítőnek átadta. A Megbízási Szerződés akkor jön létre, ha az Ügyfél által a Megbízási Szerződés megkötésére tett ajánlatot az Alkusz elfogadja. A megbízási szerződés aláírásával a szerződés egyévi határozott időre jön létre. A megbízási szerződés határozatlan idejűvé válik akkor, ha a megbízási szerződés lejárati idejét megelőző 30 napig egyik fél sem jelzi írásban felmondási szándékát, vagy a szerződés meghosszabbítását kéri.
(7)        Határozatlan idejű szerződés esetén a felmondási idő 90 nap.
 
6. AZ ALKUSZI MEGBÍZÁS TARTALMA

(1)        A biztosítótársaságok versenyeztetését és a termékek összehasonlítását követően a Megbízó választja ki a számára legmegfelelőbb biztosítási módozatot. A biztosításban a szerződő fél a Megbízó lesz.
(2)        Az Alkusz által közvetített biztosítási szerződés megkötésére és annak teljesítésére a Megbízó, vagy a Megbízó hivatalos képviselője jogosult, így a Megbízó, vagy a Megbízó hivatalos képviselője fogadja el és írja alá a biztosítási ajánlatot, fizeti meg az esetleges biztosítási díjakat és felel a biztosítási szerződésben előírt közlési- és változás bejelentési kötelezettség teljesítéséért.
(3)        A Megbízási Szerződés alapján az Alkusz vállalja, hogy a Megbízó kárának a megtérítésére irányuló kárrendezési eljárásban a Megbízó képviseletében eljár és jogszabályi kereteken belül mindent megtesz annak érdekében, hogy a Megbízó által elszenvedett kár - a biztosítási szerződésben írtaknak megfelelő módon és mértékben - megtérüljön. Az Alkusz e kötelezettsége körében nem jogosult, és nem köteles sem peres, sem egyéb hatósági eljárás megindítására a Megbízó képviseletében.
(4)        A Megbízó vállalja és egyben írásban nyilatkozik arról, hogy a Megbízási Szerződés
hatálya alatt más biztosítási alkusznak nem ad megbízást a Megbízási Szerződésével azonos, vagy ahhoz hasonló olyan megbízás elvégzésére, amely az Alkusz közreműködésével kötött biztosítási szerződés(ek)hez kapcsolódik.
Amennyiben a Megbízó a jognyilatkozatában valótlant állított, az abból adódó esetlegesen felmerülő károkat a Megbízó köteles megtéríteni.
 
7. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS FELMONDÁSA

(1)        A Megbízási Szerződést bármelyik fél felmondhatja a másik félhez intézett, egyoldalú írásbeli nyilatkozattal.
(2)        A megbízási szerződés felmondását követően az Alkusz minden intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Megbízó biztosítási szerződéseinek és a folyamatban lévő kárügyeknek a kezelését átadja, amennyiben a Megbízó valamennyi fizetési kötelezettségét teljesítette az Alkusz felé.
 
8. TITOKTARTÁSI SZABÁLYOK

(1)        Az Alkuszt teljes titoktartási kötelezettség terheli a megbízási szerződés megkötésekor tudomására jutott adatok, tények információk vonatkozásában, valamint az Alkusz közreműködésével megkötött biztosítás szerződés létrejöttével, nyilvántartásával és biztosítási szolgáltatással kapcsolatban az Alkusz tudomására jutott információk esetében. Ezen információkat az Alkusz biztosítási titokként kezeli és a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltatja ki, kivéve ha a törvény másként rendelkezik.
(2)        Nem kell külön írásbeli hozzájárulás a Megbízótól az adatok biztosítókhoz való továbbításához, ha az Alkusszal kötött megbízási szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen.
(3)        Nem minősül a titoktartási szabályok megszegésének az Alkusz munkavállalói, képviselői és alvállalkozói számára a Megbízóval kötött megbízási szerződés megkötésével összefüggésben átadott adatok.
(4)        Megbízó jelen szerződés aláírásával az Alkusz irányában felmenti a kockázatait elvállaló biztosító(ka)t a titoktartási kötelezettség alól.
(5)        Az Alkusz a megbízási szerződéssel kapcsolatos titoktartási szabályok hatálya alá tartozó adatokat addig kezeli, amíg az általa közvetített és/vagy kezelt biztosítási szerződés alapján igény érvényesíthető.
(6)        Nem vonatkoznak a titoktartási szabályok azokra az adatokra, melyek közlésekor azokat a Megbízott által már jogszerűen ismert, vagy már korábban nyilvánosságra került, vagy közlését jogszabály vagy hatósági szabályozás írja elő.

9. AZ ALKUSZ DÍJAZÁSA

A Megbízó biztosítási szerződéseinek előkészítésében és megkötésében való közreműködéséért valamint a változás-bejelentések továbbításáért az Alkusz megbízási díjat nem számít fel, költségeinek megtérítését Ügyféltől nem igényli. Eltérő megállapodás hiányában az Alkusz attól a biztosítótól jogosult díjazásra, amellyel a Megbízó az Alkusz közvetítésével biztosítási szerződést köt.
(2) Amennyiben jelen ÁSZF-ben szabályozott alkuszi kötelezettségeken kívül, a Megbízó és az Alkusz között további megállapodás jön létre, úgy a megállapodásban vállalt szolgáltatásokért az Alkusz díjazásban részesülhet.
 
10. A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK

(1)        Az Alkusz tevékenysége során legjobb szakmai tudása szerint, a mindenkori biztosításszakmai szabályokat figyelembe véve köteles eljárni. E kötelezettségének elmulasztásáért, a Megbízónak okozott közvetlen kárért az Alkusz felelősséggel tartozik. Az Alkusz teljes felelősséggel tartozik továbbá az alkalmazottai és megbízottai által az Ügyfélnek okozott mindennemű kárért.
(2)        Az Alkusz semmilyen körülmények között nem felel a közvetett vagy következményi károkért (elmaradt haszon, forgalom kiesés, adatvesztés), kivéve, ha a kár az Alkusz által elkövetett bűncselekményből vagy szándékos szerződésszegésből ered.
(3)        Az Alkuszt a közrehatása arányában terheli felelősség, amennyiben a Megbízót ért károk bekövetkezéséért az Alkusz mellett harmadik fél is felelőssé tehető.
(4)        Az Alkusz vagy a Megbízó a felmondással a másik félnek okozott kárt köteles megtéríteni azt az esetet kivéve, amennyiben a felmondásra a másik fél szerződésszegése miatt került sor.
(5)        Nem tartozik felelősséggel az Alkusz a káresemény kapcsán a biztosítókkal szemben felmerült kártérítési igényekkel szemben, ha az a biztosítók nem szerződésszerű magatartásából vagy a nem szerződésszerű teljesítésből ered. A Megbízó nem felel a biztosító fizetésképtelenségéért. Megbízó ezekben az esetekben a biztosító felé léphet fel kártérítési igénnyel.
(6)        Nem tartozik felelősséggel az Alkusz a Megbízó által adott téves tájékoztatásból vagy pontatlan adatszolgáltatásból eredő károkért.
(7)        Az alkuszi tevékenységből eredő károkért az alkusz által kötött szakmai felelősségbiztosítási szerződés alapján a AIG Biztosító Zrt. (Kötvényszám: 2350 022191) áll helyt.
(8)        Az Alkusz köteles üzeneteit, nyilatkozatait a Megbízó által megadott elektronikus levelezési címre elküldeni. Az Alkusz nem tartozik felelősséggel azért, ha a Megbízó által megadott elektronikus levelezési címre elküldött üzeneteit a Megbízó bármely okból nem kapja meg, vagy nem olvassa el.
(9)        A káresemény bekövetkeztekor szaktanácsadással segíti a Megbízót a követendő eljárásról és segítséget nyújt a Megbízó jogos érdekeinek az érvényesülésében. Kártérítés esetén a biztosítási összeg felvételére csak a Megbízó jogosult. Az Alkusz e kötelezettsége körében nem jogosult, és nem köteles sem peres, sem egyéb hatósági eljárás megindítására a Megbízó képviseletében.
 
11. ADATKEZELÉS

(1) Az Alkusz adatkezelése az Érintett hozzájárulásán alapul. Az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatót a Vantage Alkusz Kft. Adatvédelmi szabályzata tartalmazza, amely elérhető a Vantage Alkusz Kft. honlapján.
(2)        Az Érintett kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et, valamint a www.vantagealkusz.hu internetes oldalon részére elérhetővé tett vagy számára tartós adathordozón vagy írásban átadott egyéb tájékoztatásokat megismerte, tanulmányozta, megértette, azt megfelelő tájékoztatásnak tekinti.
(3)        Az Alkusz az adatkezelés céljának elérése érdekében, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok figyelembe vételével jogosult adatfeldolgozót igénybe venni, annak a személyes adatot továbbítani.
(4)        Az Érintett jogosult a személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni, személyes adatainak helyesbítését, vagy törlését, zárolását kérni.
(5)        Az ÁSZF-ben és az Adatvédelmi szabályzatban nem szabályozott adatkezelési kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései érvényesek.
(6)        A személyes adatok kezelése a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokban előírt határidőig, az azokban előírt törlésig tart.
 
12. PANASZKEZELÉS

Az Alkusz a tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszokat a honlapján megtalálható Panaszkezelési szabályzatban foglaltak alapján kezeli. A honlap címe: www.vantagealkusz.hu
(1) Panasztételi lehetőségek:
Szóban vagy személyesen: 3530 Miskolc, Sarolta utca 14.
Telefonon: +36-70-421-5445
Elektronikus úton: info@vantagealkusz.hu 
Levélben: 3530 Miskolc, Sarolta utca 14.
 
Amennyiben a Megbízó panaszára 30 napon belül nem kapott választ, vagy annak tartalmával nem ért egyet, úgy az alábbi hatóságokhoz fordulhat:
Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ:
levelezési cím: 1534 Budapest, BKKP Postafiók: 777.
személyes ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (Krisztina Plaza)
telefon: +36 (40) 203-776
elektronikus levelek, beadványok: ugyfelszolgalat@mnb.hu
honlap: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem
Pénzügyi Békéltető Testület
levelezési cím: 1525 Budapest BKKP Postafiók:172.
személyes ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (Krisztina Plaza)
telefon: +36 (40) 203-776
e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
honlap: http://www.mnb.hu/bekeltetes
(2) Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013.
május 21-i 524/2013/EU rendelete alapján a fogyasztó online szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban az online vitarendezési platformon keresztül is kezdeményezheti a pénzügyi fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál. Magyarországon a pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésére a Pénzügyi Békéltető Testület jogosult.
 
Az online vitarendezési platform honlapja: http://ec.europa.eu/odr
 
A felhasználói útmutatók elérhetőek az online vitarendezési platform honlapján: https://webgate.ec.europa.eu/odr/userguide/
 
Az Alkusz e-mail címe (amit az online vitarendezési platformként használ):
info@vantagealkusz.hu
 
13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

(1)        Alkusz fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosítás attól a naptól kezdve hatályos, amikor a módosított ÁSZF nyilvánosságra kerül az Alkusz honlapján. A módosítást követően minden szerződésre a megváltozott feltételek érvényesek.
(2)        Jelen nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Bit. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
(3)        Bármely vita eldöntése esetén a felek igyekeznek a vitát elsősorban békés úton rendezni. Amennyiben a vita békés úton nem rendezhető és a megbízási szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, úgy a vita eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező polgári bíróság jogosult.
(4)        A Megbízó tudomásul veszi, hogy az Alkusz által elkészített szakvélemények, elemzések az Alkusz szellemi termékét képezik, ezért ezeket harmadik személynek, így különösen biztosítók, illetve más biztosításközvetítők részére, az Alkusz kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem adhatók át és nem mutathatók meg.
(5)        Amennyiben a Megbízó előzetes hozzájárulását adta az Alkusz számára, hogy a megadott e-mail címére az Alkusz hírleveleit eljuttassa, úgy a hozzájárulás visszavonásáig jogosultsága megtartott.
Minden jog fenntartva © 2013 Vantage Alkusz Kft
Készítette: SK Trend Kft
Verzió:
Utolsó frissítés: 2023.10.03